Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienie wstępne.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski z siedzibą w 84-242 Luzino przy Ofiar Stutthofu 19, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem NIP : 588-239-41-03, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.


Polityka prywatności zawiera obowiązujące w sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Firmę Wielobranżową Delvar Piotr Wiśniewski towary i usługi. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom sklepu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).


Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony sklepu.


Dane osobowe.


Administratorem danych osobowych jest Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski


Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski za pośrednictwem sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.


Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski na rzecz Użytkownika za pośrednictwem sklepu.


Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza zapisu do Newslettera lub poda w korespondencji z Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski , są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).


Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.


W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski z Użytkownikami za pośrednictwem sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:


świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w sklepie towar.


hostingu sklepu na rzecz Sprzedawcy


IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007725, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII, NIP: 583-27-36-211 kapitał zakładowy: 140 000 zł (wpłacony w całości).


Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski


Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem sklepu.


Na podstawie dodatkowych i opcjonalnych zgód, które Użytkownik może wyrazić w osobnych oświadczeniach, Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.


Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych.


Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją w każdej chwili odwołać.


Dane osobowe zebrane przez Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.


Zasady przetwarzania danych osobowych przez Firma Wielobranżowa DelVar Piotr WiśniewskiDane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.


Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności sklepu, np. na formularzu.


Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski, nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.


Uprawnienia UżytkownikówUżytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


Użytkownik sklepu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.


Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter


Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.


Środki techniczne stosowane przez Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski


Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.


Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem sklepu anonimowo lub pod pseudonimem z wyłączeniem korzystania z usługi Newsletter. Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.


Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z sklepu.


Samo przeglądanie zawartości sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.


Kontakt


Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres:


Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski

ul. Ofiar Stutthofu 19

84-242 Luzino

e-mail: biuro@delvar.pl,

 

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Firma Wielobranżowa DelVar Piotr Wiśniewski przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika sklepu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.